De 5 hoofdgebieden in ons programma voor Sint-Lambrechts-Woluwe

Publié le samedi 28 janvier 2012

1. Beter leven in onze gemeente dankzij een solidariteitsversterkend beleid

De gemeente moet een daadkrachtig en ontvoogdend beleid voeren, zodat iedereen een waardig leven kan leiden, zelfstandiger is, over een woning beschikt die berekend is op zijn draagkracht, deel kan nemen aan het lokale leven, van cultuur kan genieten en toegang heeft tot de diensten, activiteiten en infrastructuur die de gemeente te bieden heeft. Om diegenen die door het leven naast het normale vangnet van de sociale bescherming zijn gevallen, te helpen met hun (re)integratie, zal ECOLO-Groen de lokale en sociale economie ondersteunen. In al haar beleidsacties zal ECOLO-Groen de solidariteit tussen generaties ondersteunen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van burgers, kinderen, jongeren, gehandicapten, ouderen, ouders, werknemers, werklozen enz.


2. Een toekomstvisie voor een duurzame gemeente

Om ervoor te zorgen dat Sint-Lambrechts-Woluwe een gemeente wordt waar het nog beter toeven is, zet ECOLO-Groen zich in voor een samenleving die ten dienste staat van alle burgers en waar iedereen, ook bedrijven, zijn plaats vindt en tegelijk oog heeft voor ons milieu, zowel dicht bij huis als verder weg. Om er samen met alle bewoners actief voor te zorgen dat onze gemeente milieuvriendelijker en democratischer wordt, hebben we de volgende middelen voor ogen : concrete acties uit de lokale Agenda 21 en een beoordeling van de economische, sociale en milieueffecten van de belangrijke beslissingen van het gemeentebestuur (beter besteden om minder te besteden).


3. Participeren is deelnemen aan beslissingen die u aangaan

Omdat je participatie niet zomaar op kan leggen of kan improviseren, belooft ECOLO-Groen om voor elk project dat een aanzienlijke impact heeft op het leven van een wijk of van de hele gemeente (bijvoorbeeld de herinrichting van het Sint-Lambrechtsplein) een echte, eerlijke en systematische participatie te organiseren. Zo steunen de beslissingen van de raadsleden op het vertrouwen van de burgers. Om de daad bij het woord te voegen, stelt ECOLO-Groen voor om de adviesraden nieuw leven in te blazen, onder meer de adviesraad informatie en participatie die openstaat voor burgers. Uw ideeën zijn welkom !


4. Vlot en veilig vervoer voor iedereen in de gemeente

ECOLO-Groen wil meer middelen uittrekken voor alternatieven voor de auto (te voet, per fiets of per openbaar vervoer). Dat betekent ook dat de veiligheid van voetgangers in de omgeving van scholen en kruispunten verbeterd moet worden en vergt bijzondere aandacht voor de mindervaliden. Zo zal het verkeer in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brussels gewestelijk plan passen. We mikken in de komende 6 jaar op een ambitieuze overgang met 25 % van het huidige ’alles met de auto’ naar ’zachte’ vervoerswijzen. Daarnaast zal het verkeersveiligheidsbeleid een combinatie worden van bestraffen en opvoeden, zodat iedereen zich houdt aan de snelheidsbeperkingen en oog heeft voor parkeerzones, zebrapaden en bushaltes.


5. Het ’groene accent’ in een gemeente waar ECOLO-Groen meebestuurt

JPEG - 50.3 ko

Onze levenskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van ons milieu. Ondanks alle wetgeving blijft ons milieu verder verslechteren : teruglopende biodiversiteit, druk van vastgoedprojecten die een bedreiging vormen voor groene ruimtes, toenemende uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast, gezondheidsklachten ten gevolge van fijn stof enz. Wij pleiten voor een publiek toegankelijk milieuscorebord en een gemeentelijk plan ter verbetering van het milieu, waarbij de inwoners tegelijk partners en actieve deelnemers worden in het herstel van hun leefmilieu.